Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Definicje

 • Administrator to zarejestrowany, zweryfikowany i zarządzający Stroną Wizytówkową Użytkownik, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług organizacji warunków do uprawiania sportów wodnych, w szczególności wakeboardingu.
 • Dane Kontaktowe Usługodawcy to dane Usługodawcy, przy użyciu których Użytkownik może się z nim skontaktować, tj. Integree sp. z o.o., Fortuny 35, 01-339 Warszawa, adres e-mail: , tel.: +48 22 122 87 51 lub +48 22 122 87 52.
 • Dane Kontaktowe Użytkownika to dane Użytkownika, przy użyciu których Usługodawca lub Administrator może skontaktować się z Użytkownikiem, zawierające w szczególności adres poczty elektronicznej, numer telefonu.
 • Konsument to Użytkownik, który jest osobą fizyczną i zawiera umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Konto Użytkownika to przypisany do Użytkownika panel zarządzający Usługami, dostępny w obszarze Serwisu, pod warunkiem rejestracji i zalogowania.
 • Mapa to udostępnione przez Usługodawcę okno aplikacji Mapy Google, działającej w domenie maps.google.com.
 • System Rezerwacyjny to udostępniona przez Usługodawcę funkcjonalność Serwisu, umożliwiająca zawieranie Umów Rezerwacyjnych pomiędzy Użytkownikami a Administratorem, pod warunkiem uprzedniego zawarcia odrębnej umowy pomiędzy Administratorem a Usługodawcą.
 • Regulamin to niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej, prowadzonej w obszarze domeny internetowej www.wheretowake.com, który określa warunki świadczenia Usług przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników.
 • Regulamin Wake Spotu to Regulamin świadczenia usług przez Administratora, który określa warunki Umowy Rezerwacyjnej zawieranej pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem.
 • Rezerwacja to czynność zawarcia Umowy Rezerwacyjnej pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem.
 • Serwis to serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej, dostępnej w sieci Internet pod adresem URL: www.wheretowake.com.
 • Spot Niezweryfikowany to Wake Spot, który nie ukończył procedury Weryfikacji.
 • Spot Zweryfikowany to Wake Spot, który pozytywnie ukończył procedurę Weryfikacji.
 • Strona Wizytówkowa to podstrona istniejąca w obrębie Serwisu, zawierająca zdjęcia, opis, dane kontaktowe, opinie oraz informacje na temat wyposażenia i innych elementów funkcjonowania Wake Spotu.
 • Umowa Rezerwacyjna to umowa zawierana za pośrednictwem Serwisu pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, której przedmiot stanowi zobowiązanie Administratora do świadczenia na rzecz Użytkownika określonych w zamówieniu usług rekreacyjno-sportowych, pod warunkiem zawarcia pomiędzy stronami odrębnej umowy pisemnej w chwili stawiennictwa Użytkownika w Wake Spocie. W zakres Usługi wchodzi także wyłączenie z oferty przez Administratora, usługi rekreacyjno-sportowej w terminie zarezerwowanym przez Użytkownika.
 • Usługa to usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, na podstawie umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Serwisu.
 • Usługodawca to Integree sp. z o.o., Fortuny 35, 01-339 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerami KRS 0000714441, NIP 5223111064, REGON 369319030, będąca usługodawcą i właścicielem Serwisu.
 • Użytkownik to osoba fizyczna albo działająca przez pełnomocnika osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych albo ograniczonej zdolności do czynności prawnych, w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 • Wake Spot to miejsce przeznaczone do uprawiania sportów wodnych, w szczególności wakeboardingu, wraz z przylegającym do akwenu terenem rekreacyjnym i infrastrukturą usługowo-handlową, w ramach którego Administrator świadczy usługi.
 • Weryfikacja to proces uwierzytelniania Wake Spotu w zakresie jego rzeczywistego funkcjonowania oraz uprawnienia Użytkownika do zarządzania Stroną Wizytówkową Wake Spotu.

§1 Postanowienia ogólne

 1. Usługodawca na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta ustanawia Regulamin, który udostępnia pod adresem URL Serwisu: www.wheretowake.com/pl/regulamin/.
 2. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Serwisu.
 4. Użytkownicy mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.
 5. Podane na stronie internetowej Serwisu informacje nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny, a jedynie zaproszenie Użytkowników do składania ofert zawarcia umowy.
 6. Świadczenie wszystkich Usług odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Serwisu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.
 7. W celu korzystania z Serwisu, konieczne jest dysponowanie przez Użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet oraz poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari lub Opera.
 8. W celu korzystania z części Usług, konieczne jest dysponowanie przez Użytkownika aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej lub kontem w serwisie społecznościowym Facebook lub Google+.
 9. Korzystanie z Serwisu następuje poprzez zapoznanie się z jego zawartością.

§2 Dla wszystkich użytkowników

 1. Usługodawca udostępnia następujące funkcjonalności na rzecz wszystkich Użytkowników Serwisu:
  1. geolokalizacja,
  2. wyszukiwarka Wake Spotów,
  3. wyznaczenie trasy dojazdu do Wake Spotu,
  4. udostępnienie formularza kontaktowego.
 2. Funkcjonalność geolokalizacji jest udostępniana Użytkownikom, w celu określenia ich położenia geograficznego za pomocą adresu IP bądź sygnału GPS. Geolokalizacja za pomocą adresu IP jest aktywna w czasie korzystania z Serwisu. Dodatkowo, Użytkownik może użyć geolokalizacji przy użyciu sygnału GPS, korzystając z funkcjonalności użycia dokładnej lokalizacji.
 3. Wyszukiwarka Wake Spotów umożliwia przeszukiwanie zasobów Serwisu, przy użyciu słów kluczowych, lokalizacji, odległości i innych kryteriów dotyczących Wake Spotów.
 4. Funkcjonalność wyznaczenia trasy dojazdu do Wake Spotu umożliwia wyświetlenie Mapy z wygenerowaną trasą dojazdu do wybranego Wake Spotu, z uwzględnieniem lokalizacji Użytkownika albo innej lokalizacji wyznaczonej przez Użytkownika.
 5. Formularz kontaktowy udostępniony na stronie internetowej Serwisu, umożliwia wysłanie wiadomości do Usługodawcy. W przypadku gdy wyświetlenie formularza kontaktowego następuje przy użyciu funkcjonalności służących do raportowania niezgodności („Zgłoś problem”), formularz ten służy do poinformowania Usługodawcy o nieistnieniu lub likwidacji danego Wake Spotu.
 6. Korzystanie z funkcjonalności dostępnych dla wszystkich Użytkowników Serwisu może zostać zakończone bez podania przyczyny i w każdym czasie, poprzez zaniechanie korzystania z nich lub opuszczenie Serwisu.

§3 Dla posiadaczy konta w serwisie

 1. Rejestracja Konta Użytkownika umożliwia korzystanie z następujących funkcjonalności:
  1. dodawanie i przechowywanie w zasobach Serwisu Wake Spotów oznaczonych przez Użytkownika jako ulubione,
  2. dokonywanie Rezerwacji,
  3. wprowadzanie opinii oraz ocen Wake Spotów,
  4. utworzenie Strony Wizytówkowej Wake Spotu,
  5. Weryfikacja Strony Wizytówkowej Wake Spotu,
  6. zarządzanie przypisanymi do Użytkownika Stronami Wizytówkowymi Wake Spotów.
 2. Rejestracja Konta Użytkownika polega na połączeniu konta Użytkownika w serwisie społecznościowym Facebook lub Google+ z kontem Użytkownika tworzonym w Serwisie.
 3. Rejestrując Konto Użytkownika, poprzez zaznaczenie właściwego pola potwierdzenia, Użytkownik powinien oświadczyć, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 4. Po zakończeniu rejestracji, Użytkownik jest zobowiązany do:
  1. nieudostępniania danych służących do logowania nieuprawnionym osobom trzecim,
  2. wylogowywania się z Konta Użytkownika po zakończeniu korzystania z urządzeń teleinformatycznych.
 5. Umowa o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Użytkownika może zostać rozwiązana przez Użytkownika w każdym czasie, poprzez użycie przycisku „Usuń konto” w panelu administracyjnym Konta Użytkownika.
 6. Logowanie do Konta Użytkownika następuje poprzez użycie okna panelu logowania do serwisu społecznościowego Facebook lub Google+ i z użyciem stosowanych w nim poświadczeń.
 7. Warunki korzystania z funkcjonalności wymienionych w §3 pkt 1 ppkt 4-6 Regulaminu zostały ustanowione w jego §11a-§11d.

§4 Rezerwacja usług w Wake Spocie

 1. Rezerwacji można dokonywać za pośrednictwem strony internetowej Serwisu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Po skompletowaniu listy rezerwowanych usług, Użytkownik może rozpocząć dokonywanie Rezerwacji.
 2. W przypadku, gdy Użytkownikiem jest zalogowany posiadacz Konta Użytkownika, przechodzi do kolejnego etapu dokonywania Rezerwacji jako Użytkownik zalogowany.
 3. W przypadku, gdy Użytkownik nie jest zalogowanym posiadaczem Konta Użytkownika, poprzez użycie przycisku „Zaloguj się” może zalogować się do Konta Użytkownika. Wówczas Użytkownik przechodzi do kolejnego etapu dokonywania Rezerwacji.
 4. Po wyborze sposobu dokonania Rezerwacji, Użytkownik wprowadza:
  1. informacje osobowe w celu dokonania Rezerwacji,
  2. informacje rozliczeniowe w celu wystawienia faktury,
  3. informacje na temat wybranego sposobu płatności.
 5. Przed złożeniem zamówienia, Użytkownikowi wyświetlana jest informacja o łącznej cenie za Rezerwację wraz z podatkami i kosztami pochodnymi.
 6. Złożenie zamówienia może nastąpić poprzez użycie przycisku „Złóż zamówienie i zapłać” w Koszyku, które jest równoznaczne ze złożeniem Administratorowi przez Użytkownika oferty zawarcia Umowy Rezerwacyjnej, w przedmiocie wybranych usług rekreacyjno-sportowych.
 7. Przed wysłaniem formularza Rezerwacji, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola potwierdzenia, Użytkownik powinien oświadczyć iż zapoznał się z Regulaminem Wake Spotu i akceptuje jego postanowienia.
 8. Administrator niezwłocznie poinformuje Użytkownika o niemożliwości dokonania Rezerwacji, w przypadku wystąpienia okoliczności ją powodujących. Udzielenie tej informacji następuje telefonicznie lub elektronicznie, przy użyciu Danych Kontaktowych Użytkownika. Informacja może zawierać następujące sposoby modyfikacji zamówienia:
  1. anulowanie w części niemożliwej do zrealizowania,
  2. dokonanie podziału usług będących przedmiotem Rezerwacji na część których wykonanie jest możliwe oraz część, której wykonanie nastąpi w późniejszym terminie,
  3. anulowanie Rezerwacji w całości.
 9. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje w drodze przesłania przez Administratora wiadomości e-mail pod wskazany w Danych Kontaktowych Użytkownika adres elektroniczny. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez Administratora oferty zawarcia Umowy Rezerwacyjnej, złożonej przez Użytkownika.
 10. Przedmiot Umowy Rezerwacyjnej obejmuje zobowiązanie Administratora do świadczenia na rzecz Użytkownika określonych w zamówieniu usług rekreacyjno-sportowych, a także do wyłączenia z oferty Wake Spotu usługi rekreacyjno-sportowej, w terminie zarezerwowanym przez Użytkownika.
 11. Poprzez zawarcie Umowy Rezerwacyjnej, Użytkownik zobowiązuje się do zapłaty oznaczonej w zamówieniu ceny i zawarcia umowy pisemnej z Administratorem w przedmiocie usługi rekreacyjno-sportowej, przed rozpoczęciem korzystania z tej usługi.
 12. Uiszczona cena z tytułu zawarcia Umowy Rezerwacyjnej jest równa cenie usługi rekreacyjno-sportowej i podlega zaliczeniu na jej poczet, w momencie zawarcia umowy pisemnej pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem.
 13. Umowa Rezerwacyjna zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia Rezerwacji przez Administratora.
 14. Administratorom przysługuje prawo do prowadzenia kampanii promocyjnych, polegających na obniżeniu ceny usług rekreacyjno-sportowych do określonego terminu lub wyczerpania zasobów podlegających promocji.
 15. Usługodawca nie jest stroną Umowy Rezerwacyjnej, a jedynie udostępnia funkcjonalności umożliwiające jej zawarcie za pośrednictwem Serwisu.

§5 Płatności

 1. Ceny Rezerwacji są ustanowione przez Administratora Strony Wizytówkowej Wake Spotu w jej cenniku.
 2. Ceny Rezerwacji są podane w wartości brutto i zawierają wartość podatku VAT, natomiast nie zawierają kosztów wybranej formy płatności. Koszty transakcji ponosi Użytkownik.
 3. Łączna cena zamówienia, wyświetlona przed złożeniem zamówienia a po wyborze sposobu płatności, zawiera cenę Rezerwacji wraz z należnościami podatkowymi oraz wszelkimi kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami transakcji. Łączna cena Rezerwacji jest wiążąca dla Administratora i Użytkownika.
 4. Usługodawca udostępnia następujące formy i metody finansowania płatności przez Użytkownika na rzecz Administratora:
  1. z salda konta PayPal albo PayU,
  2. za pomocą karty kredytowej lub debetowej,
  3. przelewem elektronicznym,
  4. przy użyciu środków pieniężnych przechowywanych przez Administratora na podstawie warunków ustanowionych w pkt 9.
 5. Płatności obsługiwane są za pośrednictwem zewnętrznych operatorów płatności: PayPal (PayPal (Europe) S.a r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349) i PayU (PayU S.A. ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań).
 6. Termin płatności należności wynosi 10 minut od chwili złożenia zamówienia przez Użytkownika. Za termin płatności uznaje się chwilę uznania płatności na rachunku Administratora, prowadzonego przez zewnętrznego operatora płatności.
 7. Płatności przyjmowane są w walucie wymienionej w obszarze Strony Wizytówkowej Wake Spotu.
 8. Rachunek lub faktura VAT z tytułu Rezerwacji zostają wydane przez Administratora po realizacji świadczenia objętego Umową Rezerwacyjną i przesłane w wiadomości pod adres e-mail Użytkownika. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Administratora faktur w formie elektronicznej.
 9. W przypadku rezygnacji z Rezerwacji lub jej części, Użytkownik jest uprawniony do wydania Administratorowi dyspozycji przechowania przez czas nieoznaczony, środków pieniężnych podlegających zwrotowi, w ramach umowy przechowania zawieranej z następującymi zastrzeżeniami:
  1. przez zawarcie umowy przechowania, Administrator zobowiązuje do bezpłatnego zachowania środków pieniężnych w stanie niepogorszonym, z zastrzeżeniem braku możliwości używania środków pieniężnych bez zgody Użytkownika, chyba że jest to konieczne do ich zachowania w stanie niepogorszonym,
  2. Administrator nie może oddać środków pieniężnych na przechowanie innej osobie lub podmiotowi, chyba że jest do tego zmuszony przez okoliczności. W wypadku takim obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie niezwłocznie Użytkownika,
  3. Użytkownik może dokonać płatności na rzecz Administratora przy użyciu oddanych mu w przechowanie środków pieniężnych,
  4. Użytkownik może w każdym czasie żądać zwrotu środków pieniężnych oddanych Administratorowi na przechowanie.
 10. Zwrot płatności przez Administratora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty powstania przyczyny, w przypadku:
  1. rezygnacji przez Użytkownika z Rezerwacji lub jej części - w przypadku braku wydania przez Użytkownika dyspozycji przechowania środków pieniężnych przez Administratora,
  2. żądania przez Użytkownika zwrotu środków pieniężnych oddanych Administratorowi na przechowanie w całości lub części,
  3. wypowiedzenia przez Administratora umowy przechowania środków pieniężnych,
  4. uznania przez Administratora roszczenia objętego zgłoszeniem reklamacyjnym w całości lub części.
 11. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Użytkownika w pierwotnej transakcji, chyba że wyrazi on zgodę na inne rozwiązanie, które nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.

§6 Reklamacje

 1. Usługodawca zaleca Użytkownikom składanie reklamacji z tytułu Usług świadczonych przez Usługodawcę w formie elektronicznej, wiadomością e-mail pod adres e-mail wskazany w Danych Kontaktowych Usługodawcy, przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Serwisu i dostępny do pobrania tutaj.
 2. Usługodawca zaleca Użytkownikom składanie reklamacji z tytułu usług świadczonych przez Administratora w formie elektronicznej, wiadomością e-mail pod adres e-mail wskazany w Regulaminie Wake Spotu.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis problemu oraz dane identyfikacyjne Użytkownika, w celu usprawnienia jego rozpoznania.
 4. Usługodawca albo Administrator rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. W treści składanej reklamacji zaleca się podanie Danych Kontaktowych Użytkownika, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej.
 5. Usługodawca albo Administrator informuje Użytkownika o sposobie rozpoznania reklamacji w sposób wskazany przez Użytkownika w treści reklamacji, a wobec braku takiej informacji, w sposób analogiczny do sposobu wniesienia reklamacji przez Użytkownika,
 6. Użytkownik dysponuje możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, m. in. skorzystania z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, a także złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr.

§7 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14 dni od umowy zawartej z Usługodawcą.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia jej zawarcia.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy zawartej z Usługodawcą, Konsumenci muszą poinformować Usługodawcę (Integree sp. z o.o., Fortuny 35, 01-339 Warszawa, adres e-mail: ), o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 4. Konsument może odstąpić od umowy zawartej z Usługodawcą, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Serwisu i dostępny do pobrania tutaj, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku otrzymania drogą elektroniczną oświadczenia o odstąpieniu przez Konsumenta od umowy, Usługodawca niezwłocznie prześle potwierdzenie jego otrzymania.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Usługodawca albo Administrator przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do zawartych z Usługodawcą umów o świadczenie Usług:
  1. jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  2. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 9. Na podstawie art. 38 ust. 12 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy Rezerwacyjnej zawartej z Administratorem, jako umowy o świadczenie usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

§8 Prawa i obowiązki stron

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie przez niego treści:
  1. bezprawnych,
  2. naruszających dobra osobiste innych Użytkowników lub osób trzecich,
  3. uznanych powszechnie za wulgarne, obraźliwe lub naruszające dobre obyczaje,
  4. erotycznych lub pornograficznych,
  5. propagujących używanie narkotyków lub nadmierne spożywanie alkoholu,
  6. służących podbijaniu treści lub stanowiących powtórzenia lub treści o charakterze masowym.
 2. W przypadku stwierdzenia, że treść wprowadzona przez Użytkownika narusza postanowienia Regulaminu, Usługodawca jest uprawniony do:
  1. moderacji, niepublikowania, ukrycia lub usunięcia treści,
  2. upomnienia Użytkownika,
  3. czasowego zawieszenia dostępu Użytkownika do Konta Użytkownika lub Serwisu,
  4. trwałego wyłączenia dostępu Użytkownika do Konta Użytkownika lub Serwisu.
 3. Usługodawca jest uprawniony do:
  1. modyfikowania Serwisu, w szczególności poprzez wprowadzanie zmian jego interfejsu funkcjonalnego i graficznego,
  2. prowadzenia kampanii promocyjnych, polegających na obniżeniu cen, łączeniu lub przedłużaniu okresu świadczenia Usług.
 4. Usługodawca jest zobowiązany do:
  1. dokładania należytych starań celem umożliwienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz do udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych, związanych z jego działaniem,
  2. prowadzenia działań, zmierzających do ochrony danych znajdujących się w Koncie Użytkownika przed nieuprawnionym dostępem i użyciem. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za następstwa ujawnienia swojego loginu lub hasła osobom trzecim.
 5. Wyłącza się odpowiedzialność Usługodawcy za szkody wynikające z:
  1. niezgodności informacji wprowadzanych przez Użytkowników lub Administratorów z rzeczywistym stanem faktycznym,
  2. nieprawdziwości lub niekompletności danych wprowadzonych przez Użytkowników lub Administratorów,
  3. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu oraz nienależyte wykonywanie Usług, spowodowane siłą wyższą, czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów za pomocą których Usługodawca świadczy Usługi, w stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami,
  4. następstwa wykorzystania danych dostępowych do Konta Użytkownika lub Systemu Rezerwacyjnego przez osoby trzecie, w przypadku gdy weszły one w ich posiadanie w następstwie naruszenia postanowień Regulaminu, w szczególności bez zgody Użytkownika.

§9 Ochrona danych osobowych i pliki „cookies”

 1. Usługodawca może zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Użytkownika, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki przy użyciu plików „cookies”.
 2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie zgody osób, których dotyczą lub gdy jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 3. Dane osobowe są zbierane w celu świadczenia usług przez Usługodawcę albo Administratorów. Osobom, których dane zostały zebrane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania ich oraz wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania ich przetwarzania, a także sprzeciwu wobec tego.
 4. Zasady przetwarzania danych osobowych, polityki prywatności oraz polityki plików „cookies” przez Usługodawcę uregulowane zostały w dokumencie „Polityka prywatności oraz polityka plików cookies”, stanowiącym załącznik do Regulaminu, zamieszczony pod adresem URL www.wheretowake.com/pl/polityka-prywatnosci/.
 5. Zawierając umowę o świadczenie Usługi, Użytkownik dobrowolnie upoważnia Usługodawcę do kierowania na Dane Kontaktowe Użytkownika informacji związanych z umowami oraz ich wykonaniem, a także informacji handlowych w przypadku wyrażenia na to odrębnej zgody.
 6. Zawierając Umowę Rezerwacyjną, Użytkownik dobrowolnie upoważnia Administratora do kierowania na Dane Kontaktowe Użytkownika informacji związanych z umowami oraz ich wykonaniem, a także informacji handlowych w przypadku wyrażenia na to odrębnej zgody.
 7. Użytkownik niebędący Konsumentem jest zobowiązany do informowania Usługodawcy o zmianach Danych Kontaktowych Użytkownika, pod rygorem skuteczności ich zastosowania przy doręczeniach.

§10 Zmiana regulaminu

 1. Zmiana Regulaminu może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów prawa dotyczących przedmiotu świadczenia Usług, a także z powodu zmian technicznych lub organizacyjnych dotyczących świadczeń realizowanych przez Usługodawcę.
 2. Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na stronie internetowej Serwisu, za uprzednim poinformowaniem o tym fakcie.
 3. Usługodawca zamieszcza informację o zmianie Regulaminu w obszarze strony internetowej Serwisu, nie później niż w terminie 7 dni przed datą rozpoczęcia obowiązywania jego nowego brzmienia.
 4. Do daty wejścia w życie nowego Regulaminu, Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług w przypadku, gdy nie wyraża zgody na warunki nowego Regulaminu.
 5. Usługodawca wysyła informację o zmianie Regulaminu pod Dane Kontaktowe Użytkownika, w przypadku związania stron Umową zawartą na czas nieoznaczony.

§11 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie utwory i znaki towarowe, a w szczególności elementy graficzne, zdjęcia, Regulamin i Regulaminy Wake Spotów zamieszczone na stronie internetowej Serwisu stanowią przedmiot praw autorskich ich właścicieli.
 2. Znaczenie pojęć pisanych wielką literą jest zgodne z objaśnieniami zamieszczonymi w części „Definicje” Regulaminu.
 3. W stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami lub do Konsumentów niezamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku, gdy przepisy ich prawa krajowego dopuszczają taką możliwość, jako sąd właściwy dla rozstrzygnięcia ewentualnych sporów z:
  1. Usługodawcą – uznaje się sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy,
  2. Administratorem - uznaje się sąd właściwy dla siedziby Administratora.
 4. W stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami lub do Konsumentów niezamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku, gdy przepisy ich prawa krajowego dopuszczają taką możliwość, za prawo właściwe dla wykonania oraz rozstrzygania sporów związanych z umową zawartą z:
  1. Usługodawcą – stosuje się prawo Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. Administratorem – stosuje się prawo właściwe dla siedziby Administratora.
 5. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Użytkownika będącego Konsumentem, wynikających z przepisów miejscowego prawa powszechnie obowiązującego.
 6. W przypadku niezgodności Regulaminu z przepisami prawa powszechnie obowiązującego w kraju Konsumenta zamieszkałego na terytorium Unii Europejskiej, stosuje się te przepisy.
 7. Niniejszy Regulamin ma charakter nadrzędny w stosunku do odrębnych umów zawieranych pomiędzy Usługodawcą a Administratorami. W przypadku ich niezgodności Regulaminem, stosuje się przepisy Regulaminu.
 8. W przypadku, gdy postanowienia Regulaminu okażą się nieważne albo bezskuteczne, okoliczność ta nie narusza ważności i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu. Zamiast nieważnych albo bezskutecznych postanowień obowiązywać będzie norma odpowiadająca temu, co strony ustaliły albo temu, co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie w Regulaminie.
 9. Regulamin wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty jego opublikowania na stronie internetowej Serwisu.

Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

§11a Funkcjonalności dostępne dla właścicieli Wake Spotów

 1. Postanowienia §11a - §11d dotyczą wyłącznie Usług świadczonych przez Usługodawcę na rzecz zarejestrowanych Użytkowników, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług organizacji warunków do uprawiania sportów wodnych, w szczególności wakeboardingu.
 2. Użytkownicy mogą działać przez pełnomocników, uprawnionych do ich reprezentacji w stosunkach prawnych z Usługodawcą.
 3. Korzystając z Usług o których stanowi pkt 1, pełnomocnik reprezentujący Użytkownika oświadcza, iż jest osobą uprawnioną do dokonywania czynności prawnych w jego imieniu i działa w granicach przysługującego mu umocowania.
 4. Usługodawca świadczy na rzecz zalogowanych Użytkowników następujące Usługi:
  1. bezpłatne utworzenie Strony Wizytówkowej Wake Spotu,
  2. bezpłatna Weryfikacja Strony Wizytówkowej Wake Spotu,
  3. odpłatne i świadczone na podstawie dodatkowej i odrębnej umowy pisemnej, udostępnienie Systemu Rezerwacyjnego.
 5. Świadczenie Usług utworzenia i Weryfikacji Strony Wizytówkowej Wake Spotu realizowane jest na podstawie odpowiednio §11b i §11c Regulaminu.
 6. Świadczenie Usługi udostępnienia Systemu Rezerwacyjnego realizowane jest na podstawie §11d Regulaminu, pod warunkiem oraz na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą.

§11b Utworzenie strony wizytówkowej Wake Spotu

 1. Warunkiem zamówienia Usługi utworzenia Strony Wizytówkowej Wake Spotu jest rejestracja Konta Użytkownika i zalogowanie.
 2. Zamówienie Usługi utworzenia Strony Wizytówkowej Wake Spotu następuje w chwili uzupełnienia i zapisania przez Użytkownika formularza dodania Wake Spotu.
 3. Utworzenie Strony Wizytówkowej polega na wypełnieniu formularza dodania Wake Spotu, poprzez uzupełnienie wszystkich pól obowiązkowych oraz ewentualnie pól dobrowolnych, przy użyciu prawdziwych, kompletnych i dotyczących dodawanego Wake Spotu danych.
 4. Dane wprowadzone przez Użytkownika takie jak: nazwa, lokalizacja, parametry i wyposażenie Wake Spotu, będą wykorzystywane w obszarze formularza wyszukiwania jako słowa kluczowe.
 5. Użytkownik może edytować treści za pomocą funkcjonalności znajdujących się w obszarze Konta Użytkownika, poprzez wykorzystanie właściwego pola edycji danych.
 6. Korzystając z Usługi i przesyłając elementy graficzne, treść, zdjęcia lub inne elementy będące przedmiotem praw autorskich, Użytkownik oświadcza, że posiada prawo do rozporządzania nimi.
 7. Użytkownik otrzymuje prawo do zarządzania i edycji Strony Wizytówkowej Wake Spotu po podaniu kodu weryfikacyjnego o którym stanowi §11c ust. 4.
 8. Utworzenie Strony Wizytówkowej następuje w chwili użycia właściwej funkcjonalności po wypełnieniu formularza. Do momentu pomyślnego zakończenia Weryfikacji o której stanowi §11c Regulaminu, Wake Spot posiada status Spotu Niezweryfikowanego.
 9. Usługa utworzenia Strony Wizytówkowej jest bezpłatna i świadczona przez czas nieoznaczony.
 10. Usunięcie Strony Wizytówkowej Wake Spotu z Serwisu może nastąpić poprzez:
  1. użycie funkcjonalności zgłoszenia Wake Spotu do usunięcia, po uprzednim skontaktowaniu się przez Usługodawcę w celu potwierdzenia zgłoszenia.
  2. zaistnienie okoliczności wymienionych w §11c ust. 9 i 11 Regulaminu.
 11. Strony Wizytówkowe Wake Spotów mogą być tworzone przez Usługodawcę.

§11c Weryfikacja strony wizytówkowej Wake Spotu

 1. Użytkownik może dokonać Weryfikacji Spotu Niezweryfikowanego.
 2. Zainicjowanie Weryfikacji jest możliwe w panelu zarządzania wizytówką Wake Spotu w obszarze Konta Użytkownika oraz w obszarze Strony Wizytówkowej Wake Spotu.
 3. Po złożeniu zlecenia Weryfikacji, Wake Spot otrzymuje status „Oczekuje na weryfikację”.
 4. Na podstawie otrzymanego zlecenia Weryfikacji, Usługodawca przesyła pod adres pocztowy Wake Spotu, list tradycyjny zawierający indywidualny 6-cio znakowy kod weryfikacyjny. Po uprzednim kontakcie z Usługodawcą, kod weryfikacyjny może zostać wysłany za pośrednictwem wiadomości SMS lub poczty elektronicznej.
 5. W celu ukończenia procedury Weryfikacji Wake Spotu, należy wprowadzić otrzymany kod weryfikacyjny w panelu weryfikacyjnym w obszarze Konta Użytkownika lub w obszarze Strony Wizytówkowej Wake Spotu.
 6. Wprowadzenie poprawnego kodu weryfikacyjnego i podanie kompletnych informacji na temat Wake Spotu, skutkuje przyznaniem na jego rzecz statusu Spotu Zweryfikowanego.
 7. Brak wprowadzenia kodu weryfikacyjnego w terminie 30 dni od daty jego wygenerowania, skutkuje przyznaniem na rzecz Wake Spotu statusu „Odrzucony”.
 8. W terminie 60 dni od daty przyznania statusu „Odrzucony” na rzecz Wake Spotu, Użytkownik może dokonać jego Weryfikacji.
 9. Po upływie terminu wskazanego w pkt 8, Strona Wizytówkowa Wake Spotu zostanie usunięta z Serwisu.
 10. Usługodawca co najmniej raz w roku dokonuje weryfikacji funkcjonowania Spotów Zweryfikowanych, poprzez kontakt telefoniczny, elektroniczny lub tradycyjny z Wake Spotem.
 11. W przypadku braku potwierdzenia funkcjonowania Spotu Zweryfikowanego przez Użytkownika w terminie 30 dni od podjęcia ponownej weryfikacji przez Usługodawcę, zawiesza on Stronę Wizytówkową Wake Spotu na czas 60 dni, a po upływie tego terminu i dalszym braku potwierdzenia funkcjonowania Wake Spotu, Strona Wizytówkowa zostaje usunięta z Serwisu.

§11d Udostępnienie systemu rezerwacyjnego Wake Spotu

 1. Zawarcie umowy o udostępnienie Systemu Rezerwacyjnego następuje na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy Administratorem a Usługodawcą, z wyłączeniem systemu zawierania umów na odległość za pośrednictwem Serwisu.
 2. Usługodawca udostępnia Administratorom funkcjonalność Systemu Rezerwacyjnego, w celu jego przypisania do Strony Wizytówkowej Wake Spotu i udostępnienia w jej obszarze.
 3. System Rezerwacyjny służy do zawierania Umów Rezerwacyjnych pomiędzy Użytkownikami a Administratorem, w ramach zorganizowanego systemu rezerwacyjnego, udostępnianego przez Usługodawcę w obszarze Serwisu.
 4. Zawierając odrębną umowę z Administratorem, Usługodawca zobowiązuje się do niezwłocznego przypisania Systemu Rezerwacyjnego do Strony Wizytówkowej Wake Spotu oraz do przekazania Administratorowi danych dostępowych do Systemu Rezerwacyjnego.
 5. Zawierając odrębną umowę z Usługodawcą, Administrator zobowiązuje się do nieudostępniania danych logowania osobom trzecim oraz do wylogowywania się z Systemu Rezerwacyjnego po zakończeniu korzystania z urządzeń teleinformatycznych.
 6. System Rezerwacyjny posiada funkcjonalności „Kalendarz” i „Szablony dni”, umożliwiające zdefiniowanie cenników Wake Spotu i ich przypisanie do wybranych szablonów dni, a także zdefiniowanie szablonu dnia tj. przypisanie godzin otwarcia Wake Spotu oraz obowiązującego cennika i ich przyporządkowanie do wybranych dni tygodnia poprzez nałożenie szablonu na pole kalendarza.
 7. Administrator może dodatkowo utworzyć karnet na świadczone przez siebie usługi rekreacyjno-sportowe, przy wykorzystaniu dostępnej funkcjonalności Systemu Rezerwacyjnego. Stworzenie karnetu polega na określeniu jego rodzaju (sezonowy lub godzinowy), terminów obowiązywania, wartości oraz jego aktywacji za pośrednictwem właściwego panelu („Dodaj nowy karnet”, „Zmień karnet”).
 8. Do świadczenia Usługi udostępnienia Systemu Rezerwacyjnego, stosuje się postanowienia umowy o udostępnienie Systemu Rezerwacyjnego, zawartej pomiędzy Administratorem a Usługodawcą.
 9. Rozwiązanie umowy o udostępnienie Systemu Rezerwacyjnego następuje na warunkach ustanowionych w umowie o udostępnienie Systemu Rezerwacyjnego, zawartej pomiędzy Administratorem a Usługodawcą.